KOLOKVIUM 2003

Lidová hudba a její transformování v současných hudebních žánrech je dnes vysoce aktuálním tématem nejen v mezinárodním, ale také v domácím kontextu, kde nárůst zájmu o tuto hudební sféru můžeme vidět zejména v posledních deseti letech.  Doposud však nebylo hudbě s kořeny v lidové tradici věnováno soustavnější bádání, a už vůbec ne ve spolupráci muzikologů, etnologů, hudebních publicistů a kritiků. Proto se také zejména v teoretické  sféře objevuje řada nedořešených problémů i chyb (v terminologii, ve znalosti historiografie a odborných kontextů, v interpretaci nových poznatků apod.), které zbytečně zamlžují jeden z nejvýraznějších hudebních proudů posledních let.

Na některé z nejpalčivějších otázek se pokusili reagovat  účastníci mezinárodního kolokvia nazvaného „Od folkloru k world music“, které proběhlo 29. července 2003 v Náměšti nad Oslavou v rámci hudební přehlídky Folkové prázdniny, a to především díky osobní iniciativě dramaturga festivalu Michala Schmidta. Vzhledem k tomu, že byl projekt finančně podpořen Visegradským fondem (č. grantu 4123-2003 IVF), zúčastnili se setkání rovněž zástupci Maďarska, Slovenska a Polska. Sborník referátů z kolokvia je doplněn rozsáhlejším diskusním příspěvkem, který odezněl v rámci závěrečné obsáhlé debaty a reaguje na některé přednesené názory.

(z úvodního textu sborníku)

 

OD FOLKLORU K WORLD MUSIC

 • OBSAH (PDF)
 • Úvodem (PDF)
 • Lucie Uhlíková, Irena Přibylová | Od folkloru k world music – Terminologický diskurz (PDF)
 • Martina Pavlicová | Etnologie a world music (Úvahy o soudobém předmětu studia lidové hudební tradice) (PDF)
 • Marta Toncrová | K objektu studia české hudební folkloristiky (PDF)
 • Bernard Garaj | Hudobný folklór a jeho fúzie s prúdmi populárnej hudby na Slovensku (PDF)
 • Jan Sobotka | Kdesi mezi folklorem a world music (PDF)
 • Miloš Janoušek | Povery a omyly okolo folku (PDF)
 • Jiří Plocek | Co je to vlastně ta world music? Pokus o vymezení pojmu a příslušného jevu v širším kontextu (PDF)
 • Jan Slowiński   Křižovatky tradiční hudby,křížovatky terminologie (PDF)
 • Balász Radványi | Žijící autentická hudba (PDF)
 • Petr Dorůžka | Fúze, Hudební kacíři a kulturní inspektoři aneb Je world music skutečně novým fenoménem? (PDF)
 • Jiří Tichota | Diskusní příspěvek (PDF)
 • Adresář autorů (PDF)

 

FROM FOLKLORE TO WORLD MUSIC

 • Contents (PDF)
 • Foreword (PDF)
 • Lucie Uhlíková, Irena Přibylová | From Folklore to Folklorism - A Discourse in Terminology (PDF)
 • Martina Pavlicová | Ethnology and World music, Some Thoughts on the Contemporary Subject of Folk Music Tradition Studies (PDF)
 • Marta Toncrová | On the Subject of Czech Musical Folkloristic Studies (PDF)
 • Bernard Garaj | Musical Folklore and Its Fusion with Popular Music Streams in Slovakia (PDF)
 • Jan Sobotka | Somewhere between Folklore and World Music (PDF)
 • Miloš Janoušek | Myths and Fallacies Surrounding Folk Music (PDF)
 • Jiří Plocek | What Do You Call World Music? An Attempt to Define the Term and Phenomenon in a Broader Context (PDF)
 • Jan Slowiński | The Crossroads of Traditional Music. The Crossroads Terminology (PDF)
 • Balász Radványi | Living Authentic Music (PDF)
 • Petr Dorůžka | Fusions, Heretics, and Apparatchiks World Musics: Is it Really a New Phenomenon? (PDF)
 • Jiří Tichota | Response to the Discussion (PDF)
 • Contributors (PDF)